CONTACT US

TEL & FAX


TEAM BITOWA

7-38 Tenneiji Machi Aizu Wakamatsu Shi Fukushima Japan
Tel: +81-242-27-3200
Fax: +81-242-27-3201
E-mail

SOLE AGENCY

■Asia
New Time (China) Co., Ltd.
Unit 101, A1 South Building, Biobay
218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park, 215123 Jiangsu, China
Tel: +86-512-6660-8188
Fax: +86-512-6660-8088
E-mail

■outside ASIA
b Prize Corporation
7-38 Tenneiji Machi Aizu Wakamatsu Shi Fukushima Japan
Tel: +81-242-27-3200
Fax: +81-242-27-3201
E-mail